Rogstaekersarchief

12 maart 2017

Opreup vanuut ‘t Rogstaekersarchief

As dejje thoês, bi-j eur aojers of opa en oma de zölder aan ’t opruûme zeetj dan kojje dao misschien spulle tege oover de Wieërter vastelaovendj. Gezétte, optochtbökskes, medalies, fotoos enzoeëwieter. Neet innegang wéggoeze, as dejje det zeutj wille doon. Misschien zeen d’r spulle beej di-j interessânt zeen um vör ’t naogeslacht te laote beware. Beltj dan effe nao Jac Frencken (0495-530556) of Wil Berben (0495-521153), dan neme ze kontakt mét uch op.

 


Tags: -

Kiektj ouch us beej:

19 februari 2022

Normaal gesproeëke waere de Groeëte Preens en de Jeugdpreens van de Rogstaekers uutgebrèdj aan uch vuuërgestéldj in vastelaovendjgezét De Rogstèker, Mer ouch det és dit jaor ângers. De gezét és al op 12 fibberwarie uutgekaome,…

Speciaal gezétje vör Jeugdpreens Sjoerd I

Lees meer

12 februari 2022

Vastelaovendjgezét ‘De Rogstèker’ és verschieëne! De ingeschrieëve Rogstaekers® hebbe de now vastelaovendjgezét same mét det schoeën pinke intösse thoêsbezörrigdj gekriêge. Binnekort véltj dit ‘fieëstje op pepeer’ ouch beej uch inne bös. Móchdjae ze neet ontvânge…

Vastelaovendjgezét 2022 és uut!

Lees meer

12 februari 2022

De Rogstaekers prizzentieërte de Wieërter vastelaovendjpuzzel De Wieërter vastelaovendjpuzzel és ‘n fieëstelike uutdaging vör joonk en aod, puzzelaars en vastelaovendjveerders. Met 1000 stökskes maakdje thoês eur eige vastelaovendjfieëst oppe Mêrrentj in Wieërt. Zieër bepêrkdje oplaag…

Wieërter Vastelaovendjpuzzel

Lees meer
Mieër noets