Gae kuntj uch inschriêve vör de Wichteroptocht!

30 december 2019

190304-Wichteroptocht-Priesuutreiking_052.jpg

Leef wichter:

Op maondjig 24 fibberwarie kujje weer mejdoon mét de Wichteroptocht in de Wieërter binnestad. Um 14:00 oor geuftj sirremoniemeister Dorus 't startsein en vertrektj de oeëpe wage mét Roggie oppe achterbank weer vanuut de Stationsstraot. Alle deîlnemers hoeëpe dan de Broonze Bakfiets, de Zulvere Knoeëk of de kleîne Gouwe Rog te winne en trekke mét op 't îndj de wage van de noow nog onbekindje Jeugdpreens nao de Mêrrentj. Edereîn, dae mejdeut, kriegtj 'ne snoepzak en 'n herinneringsmedalie. De priêsuutreikng és ouch oppe Mêrrentj en in de tössetiêd kujje lekker hosse oppe muziek van The Deejays.

Alle wietere informatie vingdje oppe speciaal pagina oeëver de Wichteroptocht.

As dejje mej wiltj doon, mojje waal effe 'n inschriêfformeleer hale beej bookhândel Bruna oppe Mêrrentj. Det kân nog tot vriêdig 21 fibberwarie 2020.


Tags: - - -

Kiektj ouch us beej:

17 februari 2022

Op maondjig 28 fibberwarie  tréktj d’r nao twieë jaor wieër ‘ne Wichteroptocht doeër de Wieërter binnestad. Vae roôpe alle Wieërter wichter op um nao de stad te kaome en mej te trékke in ‘ne boonte…

Maondjig 28-02: Wichteroptocht in binnestad

Lees meer

22 februari 2022

Op zaoterdig 26 fibberwarie zeen alle wichter van Wieërt van hérte welkom op de jaorlikse Wichterfieëstmiddig in Kefee de Brouwer oppe Oelemêrrentj. Tösse 14:00 en 17:00 oor és de dânsvloer vör de jeugd. En det…

Zaoterdig 26-02: Wichterfieëstmiddig

Lees meer

20 februari 2022

Op zoondig 20 fibberwarie 2022 kriêg Sjoerd I de sluuëtel van ’t stadsachterpörtje uutgereiktj doeër börgemeister Raymond Vlecken. Det gebuuërdje oppe trappe van ’t aod stadhoês oppe Mêrrentj. Aansloêtendj mocht oeëze Jeugdpreens nog hieël wat…

Sluuëteloeëverdracht Jeugdpreens Sjoerd I

Lees meer
Mieër noets