Dieënsdig 1 mieërt: Abdicatie

25-02-2022

Op dieënsdig 1 mieërt zal Jeugdpreens Sjoerd I d'r toch echt aan mótte geluive.

Naodet hieël wat hermeniekes en kepelle 's middigs ongetwiêfeldj vör de noeëdige meziek hebbe gezörgdj és 't um 19:11 oor zoeë wiêt: de abdicatie. Nao 11 daag és 't preensschap vör Sjoerd vörbeej. Hae zal ziene sluuëtel wieër in mótte leevere en de vaere waere hem aafgenoeëme. Oeëze aoje Rog van Wieërt gieët in vlamme op. D'r loupe wat traone oeëver de wange, 't és vörbeej, 't és gedaon: hae és wieër de 12-jaorige Sjoerd Roelofsen.

Dieës aafsloêting wurtj gehaoje oppe trappe van 't aod stadhoês oppe Mêrrentj.

En nao 11 daag waas 't op 1 mieërt toch echt zoeë wiêt. Aan alles keumtj 'n indj, ouch aan dit bezûndjere jaor, woeë-in alleîn Jeugdpreens Sjoerd I 't vör 't zégke haaj. Nao de noeëdige plichtpleginge, 't inleevere van de sluuëtel, de vaere en de preensemedalie, waas 't toch echt gedaon en kós Sjoerd Roelofsen, same met pap en
aod-Jeugdpreens Roel in de hoeëgwêrker stappe en ónger 't lowwe vanne kêrkklokke in de dónkere aovendj verdwiêne.