‘ne Euro vör de Optocht

Fein, dejje  de QR-code hetj gescandj.

En nog feiner, as dejje via ongerstaondje knop 'n bedraag oeëvermaaktj, zoeëdet de Wieërter optocht nog jaore kân bawwe op al di-j enthousiaste daelnemers.

Want di-j zörge d'r vör dejjae langs de kânt 'n plezeerige middig hetj.

 

Dus names alle optochtdaelnemers:

 

BEDÂNKTJ!