Wieërter Hermeniekes on tour

Wannieër:Dieënsdig 05-03-2019
Wi-j laat:Van 14:00 wis 17:00 oor
Woeë ésj te doon:Binnestad
Waat kosj 't:€ 0,00
Extra info:
V.V. de Rogstaekers maaktj tiedes dieës aktiviteit muuëgelik foto’s en/of video-opnamen vör publicatiedoelîndje.
Raodpleeg oeës privacyverklaoring, as dejje dao bezwaor tieëge wiltj make.
2017-wichteroptocht_108

Wieërter hermeniekes blaoze met vastelaovendjdieënsdig wieër now laeve inne meziek. In diverse kefees make eders kieër twieë kepèlle sfeer, meziek en tamtam. De kepèlle wissele zich oongerling tösse de kefees aaf. Ze starte um 14:00 oor beej de Tramhalte en kaome dao al blaozendj doeër de straote roond 17:00 oor wieër trök. Oongerwieëges breenge ze un bezeuk aan De SooS, Du Commerce, de Hermeni-j, de Aoje Mêrrentj en ’t Swaentje.

2017-wichteroptocht_033

Kiektj ouch us beej

29 november 2018

Op dieës pagina ‘n oeëverzicht van evenemênte, woeë dejje vör in kuntj schriêve of reservieëre. En ouch nog ânger zake, woeë dejje op kintj reagieëre.   Gae kintj nog kaartjes risservieëre en koupe vör de…

Reagieëre . . .

Lees meer

11 januari 2019

Hoi wichter, Gae zultj waal dînke: “Wannieër huuëre vae noow ‘s wat oeëver ‘t inschriêve vör oeëze eige Wichteroptocht. De groeëte minse kinne zich al vanaaf hâlf november aanmelde um mej te doon aan de…

Inschriêving Wichteroptocht 2019

Lees meer

10 januari 2019

Waat és uch altiêd beejgebliêve uut de tiêd dejje hetj mejgedoon aane Boonte Femiêlie Middigge en/of de Boonte Aovendje? In de aanluip nao ‘n now serie van nuuëge aovendje en twieë matinées vertellen artiesten oeëver…

‘t Momênt van . . . Marc

Lees meer
Mieër noets