Wieërter Hermeniekes on tour

Wannieër:Dieënsdig 25-02-2020
Wi-j laat:Van 13:30 wis 17:00 oor
Woeë ésj te doon:Kefees en oppe straot inne binnestad
Waat kosj 't:€ 0,00
Extra info:
V.V. de Rogstaekers maaktj tiedes dieës aktiviteit muuëgelik foto’s en/of video-opnamen vör publicatiedoelîndje.
Raodpleeg oeës privacyverklaoring, as dejje dao bezwaor tieëge wiltj make.

2019-01-26HermeniekesOnTour

 

 

Wieërter hermeniekes blaoze met vastelaovendjdieënsdig wieër now laeve inne meziek. In diverse kefees make eders kieër twieë kepèlle sfeer, meziek en tamtam. De kepèlle wissele zich oongerling tösse de kefees aaf. Ze starte um 13:30 oor beej de Tramhalte en kaome al blaozendj doeër de straote roond 17:00 oor uut oppe Mêrrentj vör 'n grandioos îndj-spektakel.

 

Hugo Lammers vanne organisatie kaltj uch effe beej oeëver ontstaon, geschiedenis en wi-j 't noow és.


Hermeniekes on tour

Vastelaovendjdieënsdig trékke d’r weer (Wieërter) kepèlle, zate hermeniekes en slaagwêrkgroepe doeër de binnestad. Ze gaon van kefee nao kefee, spuuële óngerwieëg mer gaon ouch de kefees in um meziek te make.
D’r keumtj weer tamtam in Wieërt op Vastelaovendjdieënsdig want dét wore vae efkes kwiêt.

In 1975 kwome Vorst Jan (Coenen) en Bert Adriaens mét ’t idee um inne binnestad in plaats vanne Rogstaekerstocht ’n Hermeniekesfestival te organizieëre. Meziek mocht, hoofdje neet, as d’r mer herrie woor.
De ideejekemissie wêrkdje ‘t gehieël oet en in 1976 woor ’t zoeë ver en vóng ’t ieërste Hermeniekesfestival plaats.
De naam vónge ze toch wat te Hollands en vanaaf 1980 ésj toen ’t Toêt- en Blaosfieëst gewoeëre.

 

2020-22-25-Hermeniekes-OnTour_37.jpg

De herrie maakdje plaats vör geweldjige meziek, ’t woor ’n evenemênt waat neet mieër wég te dînke woor inne Wieërter Vastelaovendj.
Völ jaore wore d’r daen dieënsdig völ minse en meziekgezelschappe oppe straot, hieël Wieërt fieëszje.
De tiêd verângerdje, de minse verângerdje en d’r mós wat nows kaome.
Roond 2010 krieëge ve de Slaag umme Mêrrentj. ’n Geweldjige happening mét meziek en zânk mer te prefesjenieeël en neet echt mieër wat van Wieërt zelf.
Op e memênt woor ouch dit meziekspektakel weer verdwene en kwoom d’r zânk mét prefesjenieeël lîcht, geluid, podia enne overdékdje mêrrentj. Kepèllemeziek woor neet mieër. Tot d’r in 2017 înkel kepèlleminse aanne stamtaofel zote en in eur gedachte trök ginge nao vreuger. Trök nao de Wieërter vastelaovendj-roots.

Vanaaf 2018 neume vae ‘t Vastelaovendjdieënsdigspektakel inne binnestad Hermeniekes on tour.
Tieën tot twîntjig meziekgezelschappe kaome beejeîn en hoeëpe de minse ouch weer oppe bein te kriege.
D’n daâg startj mét kinnesmake, beejkalle, brunche en dan same înkel nummers inblaoze. Det doon ve allemaol inne Tramhalt.

Daonao vertrékke de meziekgezelschappe eîn vör eîn verschillendje kânte de binnenstad in, make ze óngerwieëg meziek en gaon ze op wieëg nao ‘t vuuëraaf aangegaeve kefee. Dao vermake ze same mét nog ’n meziekgezelschap ’n oor lang de minse. Nao det oor vertrékke ze volges ‘n vuuëraaf geplandje route nao ’t volgendje kefee. Neteurlik weer óngerwieëg meziek en in ’t volgendje kefee kaome ze weer ’n ânger muziekgezelschap tieëge woeë ze weer same meziek mét make.

2020-22-25-Hermeniekes-OnTour_27

Zoeë toeëre ze roond inne binnestad, és d’r meziek en tamtam oppe straot en inne kefees en roond viêf oor kaome alle kepèlle beejeîn oppe mêrrentj woeë ze aansloête beej ’t Rogstaekersevenemênt en spuuële ze allemaol same tegeliêk zoeë haard, det de sterre vanne hieëmel valle!

Waat e gewêldj, waat geweldjig.  Det wildje neet misse.

Gae zeetj d’r toch ouch allemaol beej?

Kiektj ouch us beej:

13 oktober 2020

  Op 9 oktoeëber hebbe vae ’t trieste bericht ontvânge det oeës ‘Kammeräödje’ John van Hoef os plotseling és ontvalle. John woor ‘ne mins dae zich jaorelânk met völ passie hieët ingezatte vör de Wieërter…

In Memoriam: John van Hoef

Lees meer

2 oktober 2020

‘t Veûr mót bliêve börre: Waal Stadspreense in Wieërt, echter gein traditionieël activiteite Noow Corona de wéreldj in z’n greep hieët, és de Vastelaovendj wi-j vae gewindj zeen um dae te veêre zieëker neet realistisch….

Knouwel en plezeer, op ’n ânger meneer

Lees meer

17 september 2020

Eder jaor ontwêrptj ‘ne ângere creatieve Wieërtenaar de schoeën “Ich bin ‘ne Rogstaeker®” pinkes en de Stiepelmedalies. Gruuëts prizzentieëre vae ‘t creatief talênt det vör ’t sezoen 2020-2021 dieës gewildje verseersele gieët ontwêrpe: Nelleke Bongers….

Nelleke Bongers ontwêrptj now pinke

Lees meer
Mieër noets