Uutslaag Lindeboom Slaag um de Mêrentj

18-02-2013
Wisselprijs 2013,
De Durblaozers
Kolderpriês 2013,
Duo Gepaerskuuëteldj
Bronchitiapriês,
|laoskepèl Percussive
Interlude
Zjurie Kolder
Zjurie Kepèlle
Piraat prizentator,
Geert van Helmond

Uutslaag kepèlle wisseltroffee 2013:

In de ieërste batle ware gesektieërdj Kepèl Gootgemootj, Hermeni-j Vannix en kepèl De Durblaozers.
Nao dieëze batle blieëve oeëver Hermeni-j Vannix en kepèl De Durblaozers.
1e En winnaar vanne Lindeboom Slaag um de Mêrrentj wisseltroffee, Kepèl De Durblaozers uut Helmond.
2e, Hermeni-j Vannix uut Wieërt.
3e, Kepèl Gootgemootj uut Wieërt

Uutslaag vanne Koldergezelschappe 2013:

1e en winnaar  vanne nówe Broônze kolderpriês;
Duo Gepaerskuuëteldj met 6 pûnte.
2e, VV De geknâkdje stieël met 11 pûnte.
3e, Joekskpepèl De Moosknienkes met 12 pûnte

’t És ‘ne echte koldertelling dus umgekieërdj in getâlle.

Bronchitiapriês vör de Wieërter belofte, Blasoekepèl Percussive Interlude

Mieër foto’s beej: slaagumdemerrentj.nl/fotos-videos En oppe pagina “Kepèlle” en “Kolder”

Nog mieër foto’s op de site van Lindeboom: LindeboomBier-foto’s