Zoeken
Sluit dit zoekvak.
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Privacyverklaoring

Umdet dieës website allein gebroêk maaktj van functionele en geanonimisieërdje analytische cookies és gein speciaal cookiemelding noeëdig. Vör mieër informatie oeëver cookies weurtj verwieëze nao ’n pagina oeëver dit ongerwêrp oppe
website vanne Rijksoverheid.

Per 25 mei 2018 és de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) van towpassing.

Ouch de Rogstaekers motte aan de verplichtinge in dieës verordening voldoon. Daorum heej-onger oeës privacyverklaoring, di-j in ’t Nederlands és opgesteldj. Lèste mutatiedatum: 20-08-2018.


Privacyverklaring

V.V. de Rogstaekers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. V.V. de Rogstaekers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als V.V. de Rogstaekers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken alleen zogenaamde ‘gewone persoonsgegevens’. We registreren geen bijzondere persoonsgegevens.

Van de volgende categorieën staan gewone persoonsgegevens in ons adressenbestand:
 – leden, ereleden
 – leden van verdiensten en oud-leden
 – weduwen van leden, ereleden, leden van verdiensten en oud-leden
 – prins en adjudanten
 – jeugdprins en jeugdadjudanten, leden jeugdraad van elf en huppelpupkes
 – oud-prinsen en oud-adjudanten
 – oud-jeugdprinsen en oud-jeugdadjudanten
 – oud-leden jeugdraad van elf en oud-huppelpupkes
 – personen onderscheiden as kammeraodje
 – vrijwilligers van onze commissies, werkgroepen en activiteiten
 – particuliere sponsoren
 – personen die in het verleden aangegeven hebben te willen voorreserveren voor Bonte Avond en/of Bonte Familie Middag

Van de personen in deze categorieën staan maximaal de volgende gegevens genoteerd:
 – familienaam, voorvoegsels
 – voornaam en/of voorletters
 – titel (geslacht), dhr of mw
 – straat en huisnummer met toevoeging
 – postcode, woonplaats en land bij buitenlands adres
 – e-mailadres
 – vast telefoonnummer
 – mobiel telefoonnummer
 – mutatiedatum, wanneer gegevens vastgelegd of gewijzigd zijn

Deze personen ontvangen per e-mail of per post:
 – een uitnodiging om te reserveren voor Bonte Avond en/of Bonte Familie Middag
 – uitnodiging voor installatie en receptie van prins en jeugdprins
 – nieuwsbrief Rogmail per e-mail

Deze persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt door de adressenbeheerder en zijn ook aanwezig bij het secretariaat van de vereniging. De e-mailadressen zijn uitsluitend ten behoeve van de nieuwsbrief RogMail beschikbaar in MailChimp.

Verwerking van persoonsgegevens van RogMail abonnees

Van de personen die zich aangemeld hebben of door hun wettelijke vertegenwoordiger zijn aangemeld voor ‘Ich bin ‘nne Rogstaeker®’ zijn maximaal de volgende gegevens genoteerd:
 – familienaam, voorvoegsels
 – voornaam en/of voorletters
 – titel (geslacht), dhr of mw
 – geboortedatum
 – straat en huisnummer met toevoeging
 – postcode, woonplaats en land bij buitenlands adres
 – e-mailadres
 – IBAN
 – vast telefoonnummer
 – mobiel telefoonnummer
 – mutatiedatum, wanneer gegevens vastgelegd of gewijzigd zijn

Deze personen ontvangen per e-mail of per post:
 – een uitnodiging om te reserveren voor Bonte Avond en/of Bonte Familie Middag
 – uitnodiging voor installatie en receptie van prins en jeugdprins
 – nieuwsbrief RogMail per e-mail
 – felicitatie voor verjaardag per e-mail
 – exemplaar Vastelaovendjgezèt en optochtprogramma in de brievenbus

Deze persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt door de adressenbeheerder. De e-mailadressen zijn uitsluitend ten behoeve van de nieuwsbrief RogMail beschikbaar in MailChimp.

Verwerking van persoonsgegevens van optochtdeelnemers

Van de personen die zich persoonlijk of namens een vereniging of stichting aangemeld hebben voor deelname aan de Groeëte Optocht worden de volgende gegevens genoteerd:
 – familienaam, voorvoegsels
 – voorletters
 – straat en huisnummer met toevoeging
 – postcode, woonplaats en land bij buitenlands adres
 – e-mailadres
 – IBAN
 – mobiel of vast telefoonnummer
 – mutatiedatum, wanneer gegevens vastgelegd of gewijzigd zijn

Deze persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt door de adressenbeheerder.

Foto’s en/of video-opnamen

V.V. de Rogstaekers publiceert mogelijk foto’s en/of video-opnamen op de website en social media van haar activiteiten ter promotie van deze en andere activiteiten. Mocht u bezwaar hebben dat u herkenbaar in beeld bent, neemt u dan contact op via info@vvderogstaekers.nl.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
 • het verzorgen van de kaartverkoop voor de activiteiten in het Munttheater
 • het verzenden van de RogMail
 • analyse van websitegebruik
 • het kunnen vertonen van mediabestanden (video’s, e.d.)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij hebben verwerkersovereenkomsten met bedrijven BUITEN de EU ten behoeve van het verzenden van nieuwsbrieven en het analyseren van websitegebruik.
Omdat deze website alleen gebruik maakt van functionele en geanonimiseerde analytische cookies is geen speciale cookiemelding nodig. Voor meer informatie over cookies wordt verwezen naar een pagina over dit onderwerp op de
website vanne Rijksoverheid.
De website van V.V. de Rogstaekers kan mediabestanden van derden bevatten, zoals bijvoorbeeld filmpjes van YouTube. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

V.V. de Rogstaekers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

V.V. de Rogstaekers bewaart en verwerkt de persoonsgegevens op systemen die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. V.V. de Rogstaekers past fysieke, elektronische, organisatorische en procedurele beveiliging toe die erop gericht is om uw persoonsgegevens veilig te stellen. De toegang tot uw persoonsgegevens is alleen mogelijk voor daartoe gemachtigde medewerkers.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

V.V. de Rogstaekers
info@vvderogstaekers.nl