Fotoalbum 2022

Eindelik waasj zoeë wiêt: de uutreiking vanne Gulden Humor aan Hubb Stapel. Det gebuuërdje zaoterdig 17 september 2022 inne Paterskêrk oppe Beest in Wieërt. Johan Horst waas d'r beej en maakdje dieës schoeën foto's.

Aan alles keumtj 'n indj, ouch aan dit bezûndjere jaor, woeë-in alleîn Jeugdpreens Sjoerd I 't vör 't zégke haaj. Nao de noeëdige plichtpleginge, 't inleevere van de sluuëtel, de vaere en de preensemedalie, waas 't toch echt gedaoen en kos Sjoerd Roelofsen, same met pap en aod-Jeugdpreens Roel in de hoeëgwêrker stappe en ónger 't lowwe vanne kêrkklokke in de dónkere aovendj verdwiêne. (foto's Jan Lormans)

En aszje d'r neet genog van kuntj kriêge, bekiek dan ouch dieës prachtige foto's vanne abdicatie van Johan Horst.

Nao twieë jaor waas d'r weer 's 'ne Wichteroptocht in de Wieërter binnestad. En ge kosj 't mêrke: ederein genoeët en waas bli-j. En det 't zönke uch oeëverhoup schieën: in ein woeërd zalig! (foto's Jan Lormans)

En ouch in dieës foto's van Johan Horst met hieël völ portretjes spatj de bli-jheid en gooj zin tiêdes de Wichteroptocht van 't schêrm aaf!

Wichterfieëst op zaoterdig 26 fibberwarie met Jeugdpreens Sjoerd I en zien gevolg beej De Brouwer oppe Oêlemêrrentj. Nao aafloup woort Raymond Houben, exploitânt van De Brouwer venwege ziên verdeenste vör de Rogstaekers oongerschei-je dooër Kanseleer Jasper as Ridder in de Orde van de Rog. (foto's Adrie Hendriks)

De Rogstaekers hebbe samem met Jeugdpreens Sjoerd I 'n serenade gebrachtj aan Preens Cid I (Coppen), dae 6 x 11 jaor gelieëje (in 1956) preens waas. (foto's Adrie Hendriks)

Nao zien installatie bracht Jeugdpreens Sjoerd I op zoondig 20 fibberwarie al drek 'n 'wêrkbezeuk' nao d'n ângere kânt vanne Maas. In Remundj woeërt oeëze kleine Hoeëgheid en zien gevôlg hértelik ontvânge doeër Jeugdpreens Joep III van D'n Uul. 'n Bezûndjer samekaome van de eînige twieë Stadsjeugdpreense van Limburg in 2022. (foto's: Harry Allers)

Nao de sluuëteloeëverdracht en 't vuuërlaeze van de proclamatie doeër de adjedânte ging Jeugdpreens Sjoerd I same met börgemeister Vlecken nao boeëve vör de balkonscène. Want ouch det huuërt beej zoeë 'n belangriêke gebuuërtenis.  Âmpassant woeërt de Wiërter Rog aan 't bordes opgehânge as teîken van de waardigheid van oeëze Jeugdpreens. (Foto's Johan Horst)

Op zoondig 20 fibberwarie 2022 kriêg Sjoerd I de sluuëtel van 't stadsachterpörtje uutgereiktj doeër börgemeister Raymond Vlecken. Det gebuuërdje oppe trappe van 't aod stadhoês oppe Mêrrentj. Aansloêtendj mocht oeëze Jeugdpreens nog hieël wat hendjes schödde! (Foto's Jan Lormans)

Op zaoterdig 19 fibberwarie mocht Jeugdpreens Sjoerd I en zien gevolg vanaaf groeëte huuëgdje 'n Vastelaovendjconcert mejmake. Beiaardier Frank Steijns spuuëldje op 't carillon inne Martinustoeëre verschillendje Wieërter vastelaovendjlidjes. (Foto's Johan Horst)

In Theater De Huiskamer és Sjoerd Roelofsen op vriêdig 18 fibberwarie 2022 uutgeroope tot Jeugdpreens Sjoerd I. Nao 'ne muzikale opwêrmer van Stefan Wolter en de gebreûrs Koppen kriêg Sjoerd de draagmedalie en mântel umgehânge doeër börgervader Raymond Vlecken en woeërte de vaere op zien staek gezatte. Vanzelfspraekendj woeërte aod-jeugdpreens Rens, pap Roel, mam Rian, zus Lonneke en de adjedânte óngerschei-je inne Orde van 't Fieëstmenke. (Foto's: Johan Horst)