Kaartverkoup Boonte Aovendje & Boonte Femiêlie Middig 2015

17 mei 2014

Foto’s 2014

De Boonte Aovendje waere in 2015 gehaoje van 8 tot en mét 17 jannewari. Ajje dit laesj zuldje uch aafvraoge woeërum dejjae dao noow al dieëze breef oeëver kriegtj.

In ’t nowwe Theatersezoen prizzentieërtj ’t Munttheater uut Wieërt’t theaterprogramma vör ’t sezoên 2014/2015. Vanaaf mei waere de brochures van ‘t Munttheater versprédj. Oppe website van ‘t Munttheater zal ‘t programma vör ‘t now sezoên dan ouch zichtbaar zeen. Vör de ieërste kieër zal dao ouch de muuëgelikheid waere geboeëje um entreekaarte te bestélle vör ‘n aantal Boonte Aovendje en vör de Boonte Femiliêmiddige.

As dejje huuërdj beej de minse di-j jaorliks in oktoeëber de muuëgelikheid hebbe um entreekaarte vuuër te rizzervieëre blieftj deës faciliteit vör uch onverângerdj bestaon. Gae kuntj ouch dit jaor in oktoeëber de rizzervieëringskaart in eur breevebös verwachte.

Gae vraogtj uch noow muuëgelik aaf wi-j det good gieët kaome, zoeëdetter in ‘t naojaor nog genog plaatse zeen um uch te laote rizzervieëre. Vae wieëte wi-jvöl plaatse d’r de lèste jaore via vuuërrizzervieëring zeen aangevraogdj. Vae hebbe ruum dit aantal plaatse alvast laote blokkieëre. Di-j kunne noow dus nog neet bestéldj of verkochtj waere. Boete det waere d’r ‘n aantal aovendje vuuërluipig hieëlemaol boete de verkoup via ‘t Munttheater gehaoje.

Doeër de Boonte Aovendje en de Boonte Femiliêmiddige in ‘t theaterprogramma van ‘t Munttheater mej te laote drejje hoeëpe vae ‘ne nowwe doelgroep te bereike beej de ‘vaste’ theaterbezeukers.  In principe verângertj d’r vör oeës vaste leefhebbers niks en zulle ze in oktoeëber de vuuërrizzervieëringskaart kriêge. Mogdje nao aanleî-jing van dieëze breef nog vraoge of opmerkinge hebbe dan kujje e berichtje steure nao oeës e-mailadres: info@vvderogstaekers.nl.

Kiektj ouch us beej:

10 maart 2022

Dit jaor hieët V.V. de Rogstaekers, same met înkel kepélle, ’n aantal minse in ’t zönneke moôge zétte. Um verschillendje rieëje kriêge dieës minse inne aanloup nao de vastelaovendj van 2022 ’n bezeûkske van ‘n…

Serenades, Óngerscheidinge en Bloôme

Lees meer

25 februari 2022

Op dieënsdig 1 mieërt zal Jeugdpreens Sjoerd I d’r toch echt aan mótte geluive. Naodet hieël wat hermeniekes en kepelle ’s middigs ongetwiêfeldj vör de noeëdige meziek hebbe gezörgdj és ’t um 19:11 oor zoeë…

Dieënsdig 1 mieërt: Abdicatie

Lees meer

17 februari 2022

Op maondjig 28 fibberwarie  tréktj d’r nao twieë jaor wieër ‘ne Wichteroptocht doeër de Wieërter binnestad. Vae roôpe alle Wieërter wichter op um nao de stad te kaome en mej te trékke in ‘ne boonte…

Maondjig 28-02: Wichteroptocht in binnestad

Lees meer
Mieër noets