Wages kieke!

30 januari 2018

Ofwaal: ‘ne daag op stap met Arie, Paul en Peter, drej gelouterdje manne van de optochtkemissie van de Rogstaekers, di-j neet alleîn ‘t klappe vanne zweêp, mer ouch heur pappenheimers kinne.

Sinds jaor en daag és de Groeëte Rogstaekersoptocht ’t hoeëgtepûnt van ’t vastelaovendjsezoen. Dao hejje neteurlik minse langs de kânt vör noeëdig, mer di-j minse zouwe d’r neet zeen zonger al di‑j enthousiaste daelnemers aan de optocht zelf.

De bawwers van groeëte wages vorme dao ’n speciaal ongerdael van, want dieës minse hebbe toch waal hieël völ oeëver vör di-j paar eurkes, det ze de ‘Oohs’ en ‘Aahs’ en ’t applaus van ’t pebliek naeve de straot moge ontvânge. Vae hebbe groepe bezochtj met klînkendje name as: Flausmause, Doorzetters, Mafkezen, Ni Normaal, Bâwclub Wieërters Echte, Hêldje op zök, Foetelieërs, Vervaelers, Fieëstmakers en Wausnauze. Petje aaf vör dieës wêrkers van ’t ieërste oor.

Vuurbereiding

Dèk és de vastelaovendj nauweliks vörbeej of ze kaome al weer beej-eîn om nao te gaon dînke oëver ’t motto vör ’t volgendj jaor. Dan kaome de ieërste idee-je en teîkeninge al op taofel en weurtj naogedachtj oeëver de techniek, dae d’r beej de uutveuring keumtj kieke. En as dan zoeë rôntelum begîn september de verkânsies vörbeej zeen, beginne de groepe al te bawwe. Ieërst alleîn nog mer eine kieër inne waek, mer asj d’r op aan keumtj weurtj ’t tempo opgeschroefdj en zeen d’r waeke beej, det d’r mieër oore waere doeërgebrachtj inne bawloeëds dan op ’t gewoeëne wêrk.

180127WagesKieke151933

 

’n Delegatie van de Rogstaekers bringtj altiêd op z’n minst twieë kieër ’n bezeûk aan de bawplaatse van dieës groepe. Op di-j zaoterdigge waere d’r hieël wat kilomaeterkes gemaaktj, want ’t zeen neet alleîn Wieërt en de kêrkdörpe, di-j de voedingsboeëdem  leevere vör dieës wagebawwers. Loeëdse in Ell en Neeritter lígke aevezieër oppe route. En ouch weurtj d’r nao ’t Braobentsje lând geriêje, want dao weîte ze al hieël lang waat ’t bawwe van ‘ne wage inhöltj. Want zègk noow zelf, di-j groeëte groepe jong snaake uut Beûl, Gastel en Zoêrik hebbe toch waal ‘ne groeëte en neet mieër te misse inbrîng inne Wieërter optocht. Beej zoeën bezeûk és d’r aandacht vör ’t motto enne uutveuring.

180127WagesKieke155313

Daomej weurtj raekening gehaoje beej de verdaeling vanne wages in de samestelling vanne optocht. Zieëker zoeë belangriêk vör de bieëldjvorming zeen de aafmaetinge, de gebroêkdje technieke en materiaole, de kluuëre en de aafwêrking. Ouch weurtj bekiêke of de verzieëkeringe in orde zeen en of d’r ’n noeëdstopinstallatie aanwiêzig és. Want ouch heej geldtj: veiligheid vör alles.

Knelpûnte

Mochte d’r pûnte van bespraeking met de daelnemers noeëdig zeen, dan gebuuëre di-j op ’n tiêdstip det dao nog raekening mej kân waere gehaoje. Ouch volge de manne van de optochtkemissie de wieëge van de aanri-jroute en ’t parcours van de optocht zelf en kieke of er bepaaldje knelpûnte zeen. Di-j waere dan ouch met de optochtdalenemers doeërgenoeëme. Mer zoeën bezeûk és mieër dan alleîn mer ’n technische ontmoeting. ’t És zieëker zoeë zieër ’n gezellige (hernowdje) kinnismaking met al di-j bawwers en ’n teîke van waardieëring vör al di-j inspanninge um van de Wieërter optocht weer eîn groeët kiekgenot te make. Hoeëpelik kinne de daelnemers op 11 fibberwarie ouch weer oppe waardieëring van ’n groeët pebliek raekene.

Jan Lormans

180127WagesKieke151614
180127WagesKieke151841

Tags: - -

Kiektj ouch us beej:

25 januari 2020

Op zaoterdig 25 jannewarie woôrt aan ‘t indj vanne Gala Boonte Aovendj in ‘t Munttheater, doeër Kanseleer Jasper van Stadsvastelaovendjvereîniging de Rogstaekers, de 76e Stadspreens van Wieërt uutgerope. Tim Jacobs zâl de Wieërter vastelaovendj in…

Rogstaekerspreens 2020: Tim I

Lees meer

26 januari 2020

Al e paar jaor zeen de wînkelstraote mét Rogstaekersvlagge verseerdj en um nog mieër vastelaovendjsfeer inne binnestad te make noow ouch ‘ne wedstriêd vör De Schoeënste Etelaasj. Det gieët in samewêrking mét BIZ-O. Winkeliers di-j…

De Schoeënste Etelaasj

Lees meer

12 januari 2020

    Op Vastelaovundjmaondjig 24 fibberwarie wurtj vör de viêfdje kieër de Wieërter 11 gehaoje inne binnenstad van Wieërt. Dit jaor zal di-j kroegetocht langs 11 kefees komplieët in ‘t teîken staon van ‘Disco flowerpower’….

Wieërter 11 op maondjig 24 fibberwarie: UUTVERKOCHTJ!

Lees meer
Mieër noets