Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Inschrieftermiên Groeëte Rogstaekersoptocht 2019 geoeëpendj

19-11-2018

Béste vastelaovendjveerders,

Op zoondig 3 mieërt 2019 trektj de Groeëte Rogstaekersoptocht wieër oeëver de Wieërter sîngels.
Beej dit bericht ki-jje ’t optochtreglemênt en ’t inschriêfformeleer vör 2019 downloade.
Um foute te vuuërkaome vraoge vae uch um ‘t inschriêfformeleer te laote teîkene doeër 2 minse vanne vereîniging. Beej Eînlinge hooftj det neteurlik neet.
Mocht beej uch twiêfel bestaon oeëver ’t vôldoon aan criteria uut dit reglemênt, neemtj dan kontakt mét os op.

 

Létj op: De léste daag dejje kuntj inschriêve és donderdig 17 jannewarie 2019 asdejje mejdootj met ‘ne groeëte of ‘ne kleine wage. Vör de ânger categorieën és det op donderdig 31 jannewarie 2019.

’t Inschriefformeleer kân waere ingesteurdj nao Postbus 12, 6000 AA Weert. t.n.v. de Optochtkemissie.

Gae kintj ’t ouch in de breêvebös dowwe van ’t optochtsikkertariaat, Alphons Boostenstraat 37 in Wieërt.

Dooje ’t leever digitaal, det kin ouch. Steurtj ’t dan as beejlaag in ’n e-mailtje aan w.a.g.berben@gmail.com

Létj op: Inschriêvinge di-j nao 31 jannewarie binnekaome kunne helaas neet mieër waere geacceptieërdj!!

De route és geliêk aan di-j van vuuërig jaor.

Route Groeëte optocht

 

Inschriefformeleer Optocht 2019 Reglemênt Optocht 2019

V.V. de Rogstaekers maaktj tiedes dieës aktiviteit muuëgelik foto’s en/of video-opnamen vör publicatiedoelîndje.
Raodpleeg oeës privacyverklaoring, as dejje dao bezwaor tieëge wiltj make.