Now priêze in Wichteroptocht

16 februari 2019

2018BB1ePriêsCrop.jpg

Wi-j dejje messchien wètj zeen d'r in de Wichteroptocht drej wisselpriêze te verdeene: de Kleine Gouwe Rog vör de schoeënste kop, de Broonze Bakfiets vör 'n gruupke wichter met 'n bezûndjer kèrke of de Zûlvere Knoeëk as dejje mejdootj met ‘n groeëte groep.
As vaste herinnering mochte de nummers 1, 2 en 3 in dieës categorieën vreuger 'n medalie in ontvangst neme.
Mer noow hieët de optochtkemissie now priêze ontwôrpe en 't rizzeltaot mog d'r zeen: schitterendje gelaserdje plaquettes, woeë dejje mét thoês kintj kaome. Heej alvast twieë vuuërbieëldje.
Dootj nog mieër eur best, zow ich zègke, en messchien zeejae ouch de gelökkige winnaar van zoeë 'ne gewêldjige priês.

2018ZK1ePriêsCrop.jpg


Tags: - -

Kiektj ouch us beej:

22 mei 2019

Um de Groeëte Rogstaekers Optocht good te laote verloupe zeen vae op zeuk nao verkieërsregelaars en optochtbegeleiders. De minse deej vae zeuke zeen d’n hieële tiêd vanne optocht actief:  verkieërsregelaars vanaaf ’s mêrges 10:00 oor…

Gezochtj: verkieërsregelaars en optochtbegeleiders

Lees meer

2 maart 2019

Hejjae mét di-j daag eur tesse ouch zoeë vôl mét kleîngêldj en consumptiepenninge van allerli-j kroege ? En dan wildje d’r eîne gaeve en dan kojje weer net ‘n mûntje van det kefee te kort….

Kop of Mûnt? Wi-j gaojae op stap?

Lees meer

28 februari 2019

Op zoondig 3 mieërt 2019 trektj vanaaf 13:30 oor de Groeëte Rogstaekersoptocht oeëver de singels in Wieërt. Special Events Productions (s-e-p) en WeertFM hebbe de hâng ineîn geslage en gaon gehieël belangeloos dieëze optocht hieëlemaol…

S-E-P en WeertFM brînge vanaaf 17:00 oor optocht oppe tillevies

Lees meer
Mieër noets