Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Groeëte Rogstaekersoptocht 2024: de Uutslaag

11-02-2024

Tiêdes de Rogstaekersoptocht op zoondig 11 fibberwarie ware völ creaties te bewôngere, woeëbeej spitsvondige ideeë woeërte aafgewisseldj mét humorvolle uutveuringe. De daelnemendje groepe wiste wi-j dan ouch eur enthousiasme oeëver te brînge op 't talriêke publiek.
De Gouwe Rog woeërt gewonne door Ni Normaal, di-j op 'n ludieke meneer 't thema "Steek-je Los" uutbieëldje, woeëbeej 'ne schitterende wage waerdje vuuërafgegânge doeër 'n groeëte groep dânsendje en hossendje jongelu-j.

Vör de dêrdje kieër op ri-j woeërt de Knouwelpriês gewonne doeër de Straotvêrkus, di-j op eur eige kinmêrkendje meneer 't thema “Stroonteigewiês” 'n döbbele laajing goeëve.

Foto's van de Groeëte Optocht vingdje ónger de knop

(foto's: Frank Camp)

Winnaar Gouwe Rog:

CV Ni Normaal met Steek-je los

Winnaar Knouwelpriês:

VV de Straotverkus mét Stroonteîgewiês

 

Winnaar Hei-j Up Priês:

VV Kakelkoeëj mét Nao dri-j daag fieëste op volle toeëre, toête oos oeëre

 

Winnaar Hermeni-j Priês:

Kerk. Harmonie St. Joseph 1880 mét Blaos um op

De volledige uutslag van de Groeëte Rogstaekersoptocht 2024:

De Hei-j Up Priês és ingesteldj doeër de Aod-Preense vanne Rogstaekers. Heejmej wille ze daelnemers, di-j vör de ieërste of twieëdje kieër mejdoon, aanmoedige um toch vörâl zich in te bliêve zétte vör 't welslage vanne optocht door ouch in de volgendje jaore weer eur béste beînke vuuër te zette. De uutslaag heejvan stieët óngeraan inne tabel.

 

Kat Vereîniging Motto Pûnte Priês
E Eînling ieëwige schang Van boeëve  boond…..van ónger stroont 111 3e priês
E VV Hâllef Um Slip cursus 131 3e priês
E VV de Einling '83 Ich prizzentieër uch un bitje kûnst 136 3e priês
E Mi-jbet Kej schoeën 137 3e priês
E VV Noeéts Neet Voeégel Verschrikker 152 2e priês
         
Kat Vereîniging Motto Pûnte Priês
K VV de Batraave Dus NEET....(of WAAL) 124 3e priês
K VV de Flaârisse '85 Zeej-jae dur ouch zoeë eine ...? 126 3e priês
K Vae trèkke de kèr Enne? Auch Skenne! 134 3e priês
K VV Pieër en Co Kiek det zitj zoeë 140 3e priês
K VV de Knoûwels Ich loup dit jaor neet mej! 143 3e priês
K WV Ich en Uch Strak de vastelaovendj 2025 in 144 3e priês
K VV de Geknâkdje Stieël Vastelaovundj? Vae gaon oppe latte! 148 3e priês
K Di-j van Luuëke en van de Hej Vae staon er flitsendj op 149 3e priês
K Duo Wim en Lou Antje van de Statie anno 2024 151 2e priês
K VV Nôw loupdj toch us doeër Haoktj mer aan 152 2e priês
K VV de Zweeloeëre Met deez daag kom ich uut de kast 158 2e priês
K VV Geine Grens Schijnheilig es aug heilig 166 1e priês
K Duo vae dre-j Wêrrem és ângers 169 1e priês
         
Kat Vereîniging Motto Pûnte Priês
TR VV de Bouters Waas ich d'r mer van gebleeve 142 3e priês
TR VV Vétnel Vürs van de pörs 145 3e priês
TR VV de Koont tieëge de krup & Éinling Sjongejonge Geine dickpick, mer wul lekker wérm nuuëtjes 150 2e priês
TR VV Vae Kunne op Camp met Driek Staolwol ! Begintj d'r neet aan 157 2e priês
TR VV de Toetimeloeties  Met de paplieëpel ingegoote! 158 2e priês
TR VV de Alpinoos Di-j zeen schoeën genèjd 163 2e priês
TR VV Nog neet met man zat Zoeë bli-j met mien dikke batteri-j 169 1e priês
         
Kat Vereîniging Motto Pûnte Priês
KWT Gijs, Gijs en de Bordjesdragers Ut leûtj os neet los 140 3e priês
KWT Di-j van Os en Vae Krûmp inne Zörg 146 3e priês
KWT VV op ziën 11 & 30ste Allein hand begaasj toch?! 161 2e priês
         
Kat Vereîniging Motto Pûnte Priês
KLG VV de Vrijbuiters Uutgeteldj! 132 3e priês
KLG VV de Hotdogs Kooel & de geng 133 3e priês
KLG VV Vae Drejje (G)eine silent disco? 134 3e priês
KLG VV de Kwakbókse Volgendj jaor zeen ve baeter! 136 3e priês
KLG Aoje Wous & Co Vae trekke (5x) 11 jaor 136 3e priês
KLG Duo Gepaerskuuëteldj Motorclub baard inne kael 137 3e priês
KLG VV de Glaaszeikerkes Kringloup 146 3e priês
KLG VV Vör de Lôl Aafbliêve 146 3e priês
KLG VV de Klodder Mooders Miskoup 150 2e priês
KLG VV de Kernalies Piêpshow 150 2e priês
KLG VV Vétkej Waat daojae uch zellufaan 150 2e priês
KLG VV Ein Ôngerein Vae telle neet mej 150 2e priês
KLG VV Geîne Pôngel Vleêgtj met Geîne Pôngel 151 2e priês
KLG VV Neet vûr de poes Geert vs Geert: De verkieërdje kant 151 2e priês
KLG CV Die Durstflegel ‘Wieërt’ Hauptstadt Närrische Europäische Gemeinschaft 2024 152 2e priês
KLG VV de Jênsers Mari-Hatsjie! 167 1e priês
         
Kat Vereîniging Motto Pûnte Priês
GRG Aojers Jeugd Rogstaekers Vae glij-je met dieës daag met uch de piste aaf tot vae Knock Out gaon 142 3e priês
GRG VV PSW Graafschap Hornelaan Vae trommelen ze al 11 jaor beejein 145 3e priês
GRG VV de Kauvers Zeej-jae al gesnuîktj 165 1e priês
         
Kat Vereîniging Motto Pûnte Priês
KLW VV de Gaffels Ken hieët de Bar-biej 147 3e priês
KLW VV Neet te Kloppe Hoeëge noeëd 156 2e priês
KLW VV de Kluuëtjes Inne Oeëlie 162 2e priês
KLW VV de Voêle Vuuërmiddig D’n aoje Limburger 171 1e priês
KLW VV de Straotvêrkus Stroonteîgewiês 182 1e priês
         
Kat Vereîniging Motto Pûnte Priês
GRW VV de Verfkwasten Hoofd-gerecht 151 2e priês
GRW VV de Paerdsbak Met prins Lars veürop zette vae ut hieëlal oppe kop 156 2e priês
GRW VV de Hêldje op Zök Good genejd-j 164 2e priês
GRW VV Kakelkoeëj Nao dri-j daag fieëste op volle toeëre, toête oos oeëre 165 1e priês
GRW VV Eine Chaos Tösse al dees verhaole is 't ozze superheldj dae blieftj straole 167 1e priês
GRW CV de Doorzetters Slakkengang 170 1e priês
GRW VV de Tupkes Drag Race 174 1e priês
GRW VV de Fieëstbieëste Mèt vastelaovendj gaon wae los, dit jaor als Mario Bros 175 1e priês
GRW CV Ni Normaal Steek-je los 186 1e priês
         
Kat Vereîniging Motto Pûnte Priês
Hei-j Up VV Kakelkoeëj Nao dri-j daag fieëste op volle toeëre, toête oos oeëre 164 1e priês
Hei-j Up VV de Kernalies Piêpshow 163 2e priês
Hei-j Up  VV de Paerdsbak Met prins Lars veürop zette vae ut hieëlal oppe kop 160 3e priês