Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Rogstaekers weer in Munttheater

23-05-2024

Ouch de kaomendje drej jaor haoje de Rogstaekers eur Boonte Aovendje en Boonte Femiêlie Middige in ’t Munttheater. Op 21 mei woeërt e drej-jaorige oeëvereînkomst geteîkendj, woeëmej de jaorelange plezeerige samewêrking wurtj voeërtgezatte.

Samewêrking
Al vanaaf de oeëpening van ’t theater, 50 jaor gelieëje, vingtj de Wieërter Stadsvastelaovendjvereîniging heej eur thoês. Vorst Jasper és dan ouch herstikke bli-j, dette same met Sandra in ’t Groen, directeur van ’t Munttheater, de samewêrkingsoeëvereînkomst vör de kaomendje drej jaor hieët óngerteîkendj. Heej-mej és vastgelagdj det dieës belangriêke Wieërter traditie de kaomendje jaore weer in ’t Munttheater és te zeen. ’t Theater én de vereîniging kieke zieër tevrieëje trök op ’t aafgeloupe sezoen en hebbe völ vertrawwe in de hernówdje samewêrking.

Sezoensaaftrap
De Boonte Aovendje en de Boonte Femiêlie Middige zeen vör völ Wieërtenare de officieuze aaftrap van ’t vastelaovendjsezoen. Vór de traw bezeukers és dit e vast óngerdeîl van eure vastelaovendj-agenda. Dieës vuuërstellinge behuuëre al jaore tot de groeëtste producties in ’t Munttheater en ze waere kómplieët verzörgdj doeër enthousiaste vreejwilligers van Wieërter boeëm. Ouch de uutroping van de Stadspreens en de Jeugdpreens van Wieërt zulle traditiegetraw weer in ’t Munttheater plaats vînge, woeëmej e stök culturieël êrfgood wurtj voeërtgezatte.

Nów programmieëring
Kaomendj jaor zâl de programmieëring en de opzet van de Boonte Aovendje en de Boonte Femiêlie Middige waere aangepasj. Vanaaf 28 mei startj de reguliere verkoup van ‘t 50-jaorig jubileumsezoen van ’t Munttheater. Kort nao de 11e vanne 11e begintj dan de verkoup van kaarte vör de nów Boonte Aoevendje en Boonte Femiêlie Middige. Mieër informatie heej-oeëver volgtj later dit jaor.