Bedânktj vör eur vuuërluipige inschriêving vör de Groeëte Rogstaekersoptocht

 

Fein, dejje mej wiltj doon aan de Groeëte Rogstaekersoptocht.

Eur inschriêving és pas definitief nao beântwoeërding van de ontvânge e-mail!