83 Daelnemers aan groeëte optocht

30-01-2018

Wildjae de volledige uutslaag wieëte?


De daelnemers:

  • As dejje neet wiltj wachte, dan
    ki-jje noow al 't optochtprogram aafhale beej WarenHuis-conceptstore in Cwartier.
  • Vuuëraan tiêdes de optocht weurtj 't program gratis verspreidj doeër minse van('n vreejwillige beejdrage és welkom)
  • Gae kintj heej (in 'n bepêrktj aantal kluuëre) 't program downloade
  • Of gae kiektj heej-onger gewoeën nao de name en motto's

De route:

(Klik op 't plaetje vör 'n groeëter aafbieëlding)


De kepelle:

Ouch op zoondig 11 fibberwarie staon d'r weer 'n aantal kepelle naeve de kânt, di-j d'r flink op los blaoze en zoeë de stumming d'r in breenge. Ouch zörge ze d'r vör dejje doeër u bitje mej te dânse gein kaoj veût hooftj te kriêge.

De Koepelbloazers Lierop Hook Driesveldlaan/Wilhelminasingel
Um te Bäöke Beej kefee De Wacht
Kepel Gootgemootj Beej Hostellerie Munten
Hermeni-j De Kompeni-j Beej de Oelemêrrentj
De Vâlse Loef Hook Emmasingel/Voeëgelsbleîk
Hermeni-j Vannix Beej kefee De Tramhalt
Kepel Vae Same Beej de Walburg
CirkelBlauwRandGoudKepelle

Lètste noets oeëver Foodtrucks

Ondanks het korte sezoen zeen d'r vör de Groeëte Rogstaekersoptocht op zoondig 11 fibberwarie mieër inschriêvinge as vuuërig jaor. Leefst 83 nummers lângk és de stoet, dae vanaaf hâlf twieë oeëver de singels trèktj.
Heej de indaeling:

1 KLW   VV de Rogstaekers    
2 HR   Kerkelijke Harmonie St Joseph 1880   Van Horne waertj herdachtj, mét zieën eige compositie, weem haaj det gedachtj
3 GRW   VV de Rogstaekers   Raod van Elf
4 GRG   VV WBC   Vae brînge uch gelök
5 KLG   VV Enne…Schotelantenne   Wieërt, de greunste regio
6 K   Theike en Co   Mien Bunny és oeëver the Ocean!
7 E   VV Noeëts - Neet   Det Slieët Nêrges op!
8 TR   VV de Uulskuûkes   Dao krieje kâl van
10 KLG   VV de Zieëmelezeîkers   Mântelzörg, waat e wêrk
11 KLW   VV de Kater keumptj later   Eîne kieër elluf en de kater keumptj van zelluf
12 K   VV Pieër en Co   Niêsblökskes
13 KLG   VV De fluitendje kuiters   Twieëdje Hans Klok
14 GRW   VV de Foetelieërs   Tösse sterre en maon bliêve vae drej daag gaon
15 KWT   VV Groeët Grut   Aendje-op-tocht
16 K   VV Vae Stelle Os Vuuër   Ut lekkerste stökske … van Wieërt
17 TR   VV de Toetimeloeties   De woûtloupers
18 GRG   VV de Kauvers   Baeter good gekaaptj as slecht gebawdj
19 GRW   VV Gekkewêrk   Vae zeen dieëze vastelaovendj opzeuk nao de schat!
20 KLG   VV Vör de lôl   VAE ammezere os
21 KWT   De Mennekes   Nao 't gebedje gaeve vae um van jetje
22 K   VV Nein Gae   Nog eine kieër … de baer ri-jje
23 KLW   VV de Fieëstbieëste   Vastelaovendj Supervet!!
24 HR   Fluit- en Tamboerkorps St. Job   Vae zeen good gemutsj
25 TR   VV 't És neet te zégke   Vreuger wore vae rapper
26 K   Duo Sjongejonge   Samenhang
27 KLW   VV Geîn gezicht   Hieël Wieërt baktj … d'r niks van
28 GRW   VV de Tupkes   Mien 1x11 és goudwaerd
29 KLG   V.V. Geîne pôngel   1000 en geîne nacht
30 E   Pierke   Loompe kow
31 K   Stoumboêt Willie en de rest   Ich veul mich betasj
32 GRW   Jeugdpreens  Sep 2e mét zien gevolg   Staptj in en vleêgtj same met os, dieës daag gaon vae hieëlemaol los!
33 KWT   Gijs, Gijs en de Bordjesdragers   GG&DB 3*11 Fieëstbieëste
34 TR   VV de Alpinoos   In balâns
35 KLG   VV De Flaârisse '85   Vae goeze hoeëg ôuge
36 GRW   VV de Fieëstmakers   Vae hebbe geîne stress mét de vastelaovendj express
37 KLW   VV de Gaffels   Hans en Frietje oppe voedselbank
38 E   Thijssen   Glazewasser
39 K   VV de Knoûwels   Eindelik trapôngerstuuëning!
40 KLG   VV Duo Gepaerskuuëteldj   Wildjae mien keuntje zeen?
41 GRW   VV De Wausnauze   Vae zeen in de wolken
42 TR   VV Vétnel   Dao zitj geîn pit in
43 KWT   VV de Poêkelroetsjers   Gae vatj nog kaoj-boj…
44 KLW   VV de Straotvêrkes   Nao ellef jaor, 'n Schot inne roeës
45 K   VV Dich & Ich   Vae slaon dit jaor 'ne kieër oeëver
46 KLG   VV Vétkej   Blîndj hawwe
47 GRW   VV De Hêldje op zök   Strenge Vorst!
48 KLG   VV de Jênsers   Iêstiêd
49 K   Duo Wim en Lou   Wi-j kojje d'r op?!
50 KLG   CV De Dorstvlieëgels   Weem hieët de groeëtste?
51 K   Aoje Wous & Co   Mien vraw woeëj me-j doôn… de mien ouch
52 KLG   VV de Zoepbokse   Vae zette uch 't mes oppe kael
53 GRW   VV de Vervaelers   Vae strippe de optocht
54 GRG   VV de Zweeloeere   Schaemel
56 K   Geknâkdje stieël   Dét haadjae neet gedáchtj hè?
57 KLG   VV de Glaaszeikerkes   WTF!
58 KLW   VV de Vrijbuiters   Waat kloptj heej neet!?
59 HR   As Arraias   Meziek
60 KLG   VV Vörse Mik   Zelfreizendj bakmael
61 K   Vae  Kunne op Camp   Ed & (Fr)Ans
62 KLG   VV de Hotdogs   Vae zeen good aangekaome
63 GRW   VV de Mafkezen   Sókkerfieëst
64 TR   VV De Bouters   Haajje ouch wîndjschaaj
65 E   VV de Einling 1983   Ich heb 'm uut de kom
66 TR   VV De Poelepetaote & Hâllef um   t Mót neet gekker waere..!
67 KLW   VV de Kluuëtjes   Kaktösse
68 TR   VV de Keimusse   Miet en Griet mét Badder-Hârrie
69 GRW   CV Ni Normaal   Stamkroeg
70 KLG   VV Op ziên 11 en 30ste   Det liêktj mich stêrk
71 TR   VV Nog neet met mân zat   700 kalleriêje verbörtj
72 HR   Stedelijke Harmonie St. Antonius   Volop meziek
73 KWT   VV Di-j van os en vae   Plékbênd
74 GRW   CV de Flausmause   Rockmeziek
75 KLG   VV Vrieët wi-j det gieët   As de vrolluj 't verreke, mótte vae zelluf trekke
76 K   Duo vae dri-j   Neet gezeen
77 KLW   VV Neet te kloppe   Pieperdeenst
78 GRW   Bâwclub Wieërters Echte   Vae verzoeëpe in 't fieëst
79 KLG   VV Gein Idee   Zând schoortj de maag
80 K   VV De Batraave   Plestik
81 GRW   CV de Doorzetters   Wa'n heerlijk fisje
82 KLW   Moerepetazie    
83 GRW   Preens Phil 1e   As de meziek begintj te spuuële en de glaze klînke, gaon vae d'r same eine drînke
           
  E=   Eînling   NB!
  K=   Koppel   In tieëgestelling tot ieërdere berichte
  TR=   Trio   zulle d'r langs de kânt GEÎN FOODTRUCKS staon.
  KWT=   Kwartet    
  KLG=   Kleine groep   D'r woor genog belangstelling vör, 
  GRG=   Groeëte groep   mer vergunningtechnisch gezeen
  HR=   Hermeni-j   waas dit neet mieër te realisieëre
  KLW=   Kleine wage   binne dit korte tiêdsbestek.
  GRW=   Groeëte wage