Groeëte Rogstaekersoptocht

Wannieër:De groeëte Rogstaekersoptocht tréktj op zoondig 3 mieërt 2019 oeëver de Wieërter singels
Wi-j laat:Vertrek um 13:30 oor
Woeë ésj te doon:Oppe singels
Extra info:

Mieër info oeëver ‘t inschriêve vingdje heej

V.V. de Rogstaekers maaktj tiedes dieës aktiviteit muuëgelik foto’s en/of video-opnamen vör publicatiedoelîndje.
Raodpleeg oeës privacyverklaoring, as dejje dao bezwaor tieëge wiltj make.

Heej 'n plaetje vanne route

Oppe parkieërplaats beej Gruythuysen aane Kastieëlsingel keumptj 'ne wage te staon, woeë oeës stiêpels nao de optocht kinne kieke. Dao keumptj ouch 'n toiletwage te staon. 'ne Twieëdje toiletwage weurdtj geplaatsj op 't stök Emmasingel tösse de Maasstraot enne Walburg.

Wildjae uch  inschriêve vör de optocht van 2019? Det kân. Gae vingtj heej ouch de reglemênte!


Foto's van de groeëte Rogstaekersoptocht 2018 vingdjae in de album


De volledige uutslaag:


Deîlnemers & Priêze Rogstaekersoptocht 2018

Gouwe Rog:

CV de Doorzetters Wa'n heerlijk fisje 192
Bâwclub Wieërters Echte Vae verzoeëpe in 't fieëst 190
VV de Mafkezen Sókkerfieëst 187
180211-GroeeteOPtocht_313

Knauwelprieës:

VV Poelepetaote & Hâllef um ’t Mót neet gekker waere…! 1e
Stoumboêt Willie en de rest Ich veul mich betasj 2e
VV de Jênsers Iêstiêd 3e

 

180211-GroeeteOPtocht_261

Hermeni-j:

Kerkelijke Harmonie St Joseph 1880 Van Horne waertj herdachtj 1e
Fluit- en Tamboerkorps St. Job Vae zeen good gemutsj 2e
Stedelijke Harmonie St. Antonius Volop meziek 3e
180211-GroeeteOPtocht_010

Hei-j Up Priês:

VV de Fieëstbieëste Vastelaovendj Supervet 140
Stoumboêt Willie en de rest Ich veul mich betasj 134
VV Enne…Schotelantenne Wieërt, de greunste regio 132

En d'r zeen neteurlik ouch van de priêsuutreiking nog:

 


 

IMG_2469-1

GROTE WAGENS

VV de Foetelieërs Tösse sterre en maon bliêve vae drej daag gaon   156
VV de Fieëstmakers Vae hebbe geîne stress mét de vastelaovendj express   158
VV Gekkewêrk Vae zeen dieëze vastelaovendj opzeuk nao de schat!   165
CV Ni Normaal Stamkroeg   169
VV de Tupkes Mien 1x11 és goudwaerd   171
VV de Vervaelers Vae strippe de optocht   177
VV De Wausnauze Vae zeen in de wolken   178
VV De Hêldje op zök Strenge Vorst!   184
CV de Flausmause Rockmeziek   186
VV de Mafkezen Sókkerfieëst   187
Bâwclub Wieërters Echte Vae verzoeëpe in ’t fieëst   190
CV de Doorzetters Wa'n heerlijk fisje   192

KLEINE WAGENS 

VV de Kater keumptj later Eîne kieër elluf en de kater keumptj van zelluf   137
VV de Gaffels Hans en Frietje oppe voedselbank   139
Moerepetazie     140
VV de Vrijbuiters Waat kloptj heej neet!?   147
VV Neet te kloppe Pieperdeenst   151
VV Geîn gezicht Hieël Wieërt baktj … d'r niks van   152
VV de Fieëstbieëste Vastelaovendj Supervet!!   155
VV de Kluuëtjes Kaktösse   157
VV de Straotvêrkes Nao ellef jaor, 'n Schot inne roeës   176

GROTE GROEPEN

VV WBC Vae brînge uch gelök   154
VV de Zweeloeere Schaemel   159
VV de Kauvers Baeter good gekaaptj as slecht gebawdj   160

KLEINE GROEPEN

VV Vör de lôl VAE ammezere os   141
VV Enne…Schotelantenne Wieërt, de greunste regio   142
CV De Dorstvlieëgels Weem hieët de groeëtste?   142
VV de Zoepbokse Vae zette uch 't mes oppe kael   142
VV de Hotdogs Vae zeen good aangekaome   144
VV De Flaârisse '85 Vae goeze hoeëg ôuge   145
VV Op ziên 11 en 30ste Det liêktj mich stêrk   150
VV de Glaaszeikerkes WTF!   151
VV Vörse Mik Zelfreizendj bakmael   151
VV Gein Idee Zând schoortj de maag   151
VV Vétkej Blîndj hawwe   152
VV de Zieëmelezeîkers Mântelzörg, waat e wêrk   154
VV Vrieët wi-j det gieët As de vrolluj 't verreke, mótte vae zelluf trekke   154
V.V. Geîne pôngel 1000 en geîne nacht   155
VV Duo Gepaerskuuëteldj Wildjae mien keuntje zeen?   163
VV De fluitendje kuiters Twieëdje Hans Klok   165
VV de Jênsers Iêstiêd   181

KWARTETTEN

Gijs, Gijs en de Bordjesdragers GG&DB 3*11 Fieëstbieëste   143
VV De Bouters Haajje ouch wîndjschaaj   143
VV Groeët Grut Aendje-op-tocht   162
De Mennekes Nao 't gebedje gaeve vae um van jetje   165
VV Di-j van os en vae Plékbênd   167
VV de Poêkelroetsjers Gae vatj nog kaoj-boj…   170

TRIO'S

VV de Uulskuûkes Dao krieje kâl van   137
VV 't És neet te zégke Vreuger wore vae rapper   139
VV de Toetimeloeties De woûtloupers   147
VV de Keimusse Miet en Griet mét Badder-Hârrie   147
VV de Alpinoos In balâns   151
VV Vétnel Dao zitj geîn pit in   153
VV De Poelepetaote & Hâllef um t Mót neet gekker waere..!   181

KOPPELS

VV De Batraave  Plestik   142
Aoje Wous & Co Mien vraw woeëj me-j doôn… de mien ouch   146
Vae  Kunne op Camp Ed & (Fr)Ans   147
Theike en Co Mien Bunny és oeëver the Ocean!   148
VV Vae Stelle Os Vuuër Ut lekkerste stökske … van Wieërt   150
Duo Wim en Lou Wi-j kojje d'r op?!   151
VV de Knoûwels  Eindelik trapôngerstuuëning!   152
Geknâkdje stieël Dét haadjae neet gedáchtj hè?   153
Duo Sjongejonge Samehang   154
Duo vae dri-j Neet gezeen   156
VV Pieër en Co Niêsblökskes   159
VV Nein Gae Nog eine kieër … de baer ri-jje   162
VV Dich & Ich Vae slaon dit jaor 'ne kieër oeëver   162
Stoumboêt Willie en de rest Ich veul mich betasj   172

EENLINGEN

Pierke Loompe kow   143
VV Noeëts - Neet Det Slieët Nêrges op!   144
VV de Einling 1983 Ich heb 'm uut de kom   156
Thijssen Glazewasser   160

Hei-j Up Priês

VV Enne…Schotelantenne Wieërt, de greunste regio   132
Stoumboêt Willie en de rest Ich veul mich betasj   134
VV de Fieëstbieëste Vastelaovendj Supervet   140

Kiektj ouch us beej

29 november 2018

Op dieës pagina ‘n oeëverzicht van evenemênte, woeë dejje vör in kuntj schriêve of reservieëre. En ouch nog ânger zake, woeë dejje op kintj reagieëre.   Gae kintj nog kaartjes risservieëre en koupe vör de…

Reagieëre . . .

Lees meer

11 januari 2019

Hoi wichter, Gae zultj waal dînke: “Wannieër huuëre vae noow ‘s wat oeëver ‘t inschriêve vör oeëze eige Wichteroptocht. De groeëte minse kinne zich al vanaaf hâlf november aanmelde um mej te doon aan de…

Inschriêving Wichteroptocht 2019

Lees meer

10 januari 2019

Waat és uch altiêd beejgebliêve uut de tiêd dejje hetj mejgedoon aane Boonte Femiêlie Middigge en/of de Boonte Aovendje? In de aanluip nao ‘n now serie van nuuëge aovendje en twieë matinées vertellen artiesten oeëver…

‘t Momênt van . . . Marc

Lees meer
Mieër noets